HQB Construct Privacy Verklaring

1. Inleiding

Dit is de privacy verklaring van HQB Construct BVBA en haar werkmaatschappijen (hierna: HQB of wij). In deze verklaring beschrijven wij hoe HQB omgaat met de persoonsgegevens van onze klanten,

onderaannemers, leveranciers en partners. Deze privacy verklaring kan van tijd tot tijd worden

gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op onze website.

2. Contactgegevens

HQB Construct BVBA

Chemin des Deux Maisons 69, bt. 15

B-1200 Woluwe – Saint – Lambert

www.hqb.be

Voor vragen i.v.m. privacy kunt u zich ook richten tot het e-mailadres info@hqb.be.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

natuurlijke persoon. HQB verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijks kunnen verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch

– IP-adres

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

Voor bepaalde transacties laten wij de kredietwaardigheid van onze klanten, onderaannemers,

leveranciers of partners toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder

adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen

voor dit doel mag gebruiken.

4. Doelen en grondslagen

HQB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het verzenden van onze nieuwsbrief en andere publicaties.

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten.

– Ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening.

– Om veiligheid, beveiliging, gezondheid en integriteit te bevorderen.

– HQB analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van

producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn, afhankelijk van het geval, de

noodzaak van die verwerking voor het sluiten en uitvoeren van onze overeenkomst met u, voor het

voldoen aan een wettelijke verplichting, om de vitale belangen van u of een andere natuurlijke persoon te beschermen of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van HQB of onze partners, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen.

5. Bewaartermijnen

HQB bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor

uw gegevens worden verzameld, om de gerechtvaardigde belangen van HQB te behartigen en zo lang als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

HQB kan uw persoonsgegevens met verschillende derden delen indien dit noodzakelijk is voor het

uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit kan

gaan om banken, verzekeraars, ICT dienstverleners, accountants, adviseurs en onderaannemers. Met

bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HQB blijft

verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan HQB uw persoonsgegevens aan andere

derden verstrekken. Dit doen wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

7. Cookies en vergelijkbare technieken

HQB gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of

smartphone. HQB gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HQB en heeft u het recht op

overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de

persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een

verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw

persoonsgegevens sturen naar info@hqb.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs.

We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.

Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

9. Klachtenprocedures

Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacy verklaring of over een schending van uw

rechten op grond van de wet, kunt u dit melden op het adres info@hqb.be.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de

Gegevensbeschermingsautoriteit.

10. Beveiliging

HQB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en

organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT

beveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op met ons via info@hqb.be.

Brussel, 04 augustus 2018